Monday, March 15, 2010


อาจารย์พิชัย นิรันต์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นชาวกรุงเทพฯ โดยกำเนิด ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่านเป็นบุตรชายคนโตของนายรื่น และนางทองหล่อ นิรันต์ มีพี่น้องทั้งหมดรวมทั้งตัวอาจารย์ด้วยรวม ๗ คน ท่านสมรสกับนางบุญชรัสมิ์ นิรันต์ สกุลเดิม บุญชัยศรี มีธิดาล้วน ๔ คน

อาจารย์พิชัย นิรันต์ เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ รร.สรรพาวุธวิทยา กรรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา และระดับมัธยมศึกษาที่ รร.ไพศาลศิลป ยศเส รร.ศิลปศึกษา (ปัจจุบันคือวิทยาลัยช่างศิลป) กรมศิลปากร เมื่อ พ.ส. ๒๔๙๘ – ๒๔๙๙ แล้วเข้ารับการศึกษาต่อจนจบอนุปริญญาศิลปบัณฑิต (จิตรกรรมและประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร เมือปี พ.ศ. ๒๕๐๒

จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงเข้ารับราชการเป็นครูที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงย้ายมาทำงานที่กองหัตถศิลป ในตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม ๖ ตำแหน่งสูงสุดในสายงานราชการ คือ นายช่างศิลปกรรม ๘ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงลาออกจากราชการ ประกอบอาชีพศิลปินอิสระ

อาจารย์เป็นจิตรกรที่ขยันขันแข็ง ระหว่างเมื่อรับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายจิตรกรรม สถาบันศิลปกรรมอยู่ มีข้าราชการเข้าใหม่แอบเข้าไปถามท่านว่า ทำอย่างไรถึงจะเขียนภาพได้ดีเหมือนอย่างอาจารย์ ท่านบอกให้ข้ราชการผู้นั้นเอียงหูเข้าไปฟัง ข้าราชการผู้นั้นภายหลังได้เล่าให้ฟังว่า ท่านบอก “เราจะให้มนต์วิเศษเธอให้เขียนภาพเก่ง แต่เธอต้องเขียนภาพทุกวันจนครบ ๑๐๐ ภาพก่อน” ปัจจุบันข้าราชการใหม่ท่านนั้นเขียนภาพยังไม่ครบ ๕๐ ภาพเลย แต่ฝีมือเฉียบขาดกว่าเก่าราวฟ้ากับดิน

อาจารย์พิชัย นิรันต์ เองก็ทำงานหนักตลอดเวลา มีผลงานสำคัญมากมาย ผลงานของท่านส่วนใหญ่เน้นไปทางปรัชญาของพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องสัจธรรม อาจารย์เคยกล่าวว่า “ผมเป็นแค่ช่างของศาสนา ไม่ใช่ทำงานด้านนี้แล้วจะบรรลุ แต่ผมเป็นคนที่ศรัทธาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของมีค่า ผมก็คิดว่าทำงานศิลปะให้มันเป็นประโยชน์สูงสุด มันจะเป็นยังไงก็เอามาแฝงหลักปรัชญาของพระพุทธเจ้าไว้ มันจะดีกว่า หมายถึงว่ามันดีที่สุด”

จิตรกรรมและศิลปประยุกต์ เป็นสาขาพื้นฐานที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับกรมศิลปากร และที่นี่เองก่อให้เกิดศิลปินทางด้านจิตรกรรมมากมายหลายท่าน แต่ส่วนใหญ่คนภายนอกมักไม่รู้จัก เพราะแต่ละท่านทำงานอุทิศตนให้แก่ราชการ จนไม่มีเวลาออกไปจัดนิทรรศการแสดงภาพเขียนโฆษณาตัวเอง เหมือนที่ศิลปินภายนอกดำเนินการกันอยู่

อาจารย์พิชัย นิรันต์ คือเลือดเนื้อเชื้อไขของสถาบันนี้ ผู้เป็นที่รักใคร่และเป็นที่ชื่นชมของน้อง ๆ ลูกศิษย์ และศิลปินรุ่นหลัง ท่านอุทิศตนเพื่องานศิลปะอย่างแท้จริง ดังที่ท่านกล่าวให้ฟังว่า

“ศิลปะ ของคนไทยสมัยโบราณเขาทำเพื่อศาสนา ทำเพื่อความดีงามของมนุษย์เพื่อประโยชน์สุขของสังคม... การปั้นพระพุทธรูปไม่ใช่ให้ความสวยงามอย่างเดียว ยังมุ่งสำหรับศาสนาด้วย จิตรกรรมแสดงเรื่องราวของมนุษย์และพุทธประวัติ นั่นก็เพื่อเป้าหมายสองอย่างคือ ทั้งเพื่อเกื้อกูลศาสนา และเพื่อสังคมมนุษย์ ด้วยงานของผมก็มีเป้าหมายอย่างของศิลปินบรรพบุรุษ”

ที่มา: โดย สอนสุพรรณ

Art for Sale - "วัฏฏะจักรแห่งชีวิต"

ชื่อภาพ "วัฏฏะจักรแห่งชีวิต"
ขนาด
ภาพ 24 x 24 in.
กรอบ 33 x 33 in.

ราคา 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท)
สนใจติดต่อสอบถาม
คุณศิริพงศ์ ผการัตน์สกุล
Email: spantique@hotmail.com
Tel: 089-1411002
Website: www.spantique.com

Back Home

 

Pichai Nirand Art Copyright © 2008 Black Brown Art Template by Ipiet's Blogger Template